ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


اثرات برنامه قصه گویی به همراه شیوه های نمایشی برای افزایش درک و پذیرش ناتوانی های ذهنی در دانش آموزان 6 تا 7 سالاثرات برنامه قصه گویی به همراه شیوه های نمایشی برای افزایش درک و پذیرش ناتوانی های ذهنی در دانش آموزان 6 تا 7 سال
عنوان توضیحات
اثرات برنامه قصه گویی به همراه شیوه های نمایشی برای افزایش درک و پذیرش ناتوانی های ذهنی در دانش آموزان 6 تا 7 سال مسئله مهمی که آموزش استثنایی و به طور کلی آموزش را به خود درگیر می کند مسئله آموزش فراگیر است
جمع کل


A very crucial issue in special education, as well as in education in general, is the integration itself in the educational system. Although integration oriented schools offer a wide range of opportunities for social integration, incidents of social rejection cannot always be eradicated. Given that, the knowledge and understanding of disability creates a tendency for positive attitudes toward it, the evaluation and timely implementation of specially designed awareness interventions is mandatory and it should take place to help children with and without disabilities coexist harmonically in and out of school. This study aims at determining the effect of a 12 teaching hours intervention program on the potential change in attitudes toward disability of students in the first grade of primary school. The intervention program consisted of reading and theatrical play of a story tale referring to a small turtle born with Down syndrome. The results showed a significant positive effect on the understanding and the acceptance of intellectual disability.
یکی از مسائل دشوار در حیطه آموزش استثنایی و به طور کلی آموزش، یکپارچه سازی نظام آموزشی است. اگرچه مدارس یکپارچه محور طیف وسیعی از فرصت ها را برای یکپارچگی اجتماعی ارائه می دهند، اما مسئله عدم پذیرش جامعه و طرد شدگی به سادگی قابل ریشه کن شدن نیست. با توجه به اینکه آگاهی و شناخت نسبت به ناتوانی، گرایش برای داشتن نگرشی مثبت در مقابل آن را بیشتر خواهد کرد، ارزیابی و اجرای به هنگام مداخلات مربوط به آگاهی بخشی که به طور ویژه طراحی شده اند، امری الزامیست و باید در جهت کمک به افزایش همزیستی مسالمت آمیز میان کودکان ناتوان و کودکان معمول، چه در محیط مدرسه و چه خارج از آن، صورت گیرد. بررسی حاضر با هدف تعیین اثرات برنامه ی مداخله ای 12 ساعته روی نگرش دانش آموزان سال اول ابتدایی نسبت به ناتوانی انجام شده است. این برنامه شامل خواندن و اجرای نمایش داستانی با موضوع «یک لاکپشت کوچک مبتلا به سندروم داون» است. نتایج این بررسی نشان دهنده اثرات مثبت و قابل توجهی روی درک و پذیرش ناتوانی های ذهنی است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط