ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


آیا اسلام تساهل و تسامح را اِعمال می کندآیا اسلام تساهل و تسامح را اِعمال می کند
عنوان توضیحات
آیا اسلام تساهل و تسامح را اِعمال می کند
جمع کل


This paper investigates how Islamic tolerance contributes to solve religious conflict today that has impacted on various aspects such as economic collapse, insecurity in life, lack of professional society, academic retrogressions, and so on. Knowledge of these issues has become an urgent to build a community that is full of peace, harmony and unity. The paper suggests that Quranic views on tolerance should be understood and practiced in order to avoid disunity in society which is due to failure to appreciate tolerance values in association. The paper concludes problems or misunderstandings always occur in different religious societies, since every religion has its own teachings and principles, as well as each of them is interpreted in different ways.
این مقاله به بررسی نقش تساهل و تسامح در حل مناقشه دینی می پردازد که امروزه در زمینه های مختلف از جمله فروپاشی اقتصادی، نا امنی در زندگی، فقدان جامعه حرفه ای، قهقرای تحصیلی وغیره، تاثیر گذاشته است. آگاهی از این مسائل جهت ساخت جامعه ای سرشار از صلح و انسجام و وحدت، تبدیل به یک موضوع ضروری شده است. در این مقاله به دیدگاه های قرآنی درباره تساهل و تسامح اشاره شده که بایستی درک و اجرا شوند تا از تفرقه در جامعه که به علت عدم درک ارزشهای تساهل و تسامح در معاشرت است جلوگیری شود. سپس در آخر نتیجه گیری شده که مشکلات یا سوءتفاهماتی که همواره در جوامع مختلف دینی رخ می دهد از این روست که هر دین تعالیم و اصول خاص خود را دارد و هر یک از آنها به طرق متفاوتی تفسیر می شود.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها